Aviso Legal

Aviso Legal e Política de Privacidade 

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL
 • O seu NIF é G70191051
 • O seu domicilio sitúase en Rúa Galeras, 17, 2º, Despacho 5, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
  O seu teléfono de contacto é 881 943 148
 • Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co número 2007/000184-2 (SC)
 • E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto fegadace@fegadace.org

Información de protección de datos persoais 

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

 • Responsable do tratamento: Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE)
 • Base do tratamento: solicitude de acceso á plataforma Moodle.
 • Prazo de conservación dos datos: o tempo necesario para o uso da plataforma.
 • Cesións de datos: non se prevén


Última modificación: Xoves, 14 de Marzo de 2024, 09:45